Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIATBAGAZNIKOW.PL


Dane firmy:
ALL-MOT s.c. J.Ostaszewski J.Ostaszewski
ul.SYROKOMLI 1a
05-075 Warszawa-Wesoła
NIP: 1130045846

tel 601224868

swiatbagaznikow@gmail.com

Bank BZ WBK 20 1090 1753 0000 0001 3048 2872

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.swiatbagaznikow.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.swiatbagaznikow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ALL-MOT s.c. J.Ostaszewski J.Ostaszewski dalej zwanym ‘ALL-MOT’  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia Ogólne:

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem  www.swiatbagaznikow.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.swiatbagaznikow.pl prowadzony jest przez

 ALL-MOT.

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna) z włączoną obsługą Java, lub inna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.swiatbagaznikow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3 ALL-MOT  może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ALL-MOT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

3.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego sklep.

3.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ALL-MOT

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.swiatbagaznikow.pl , dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c) wybranej metody płatności

d) wybranego sposobu dostawy

e) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ALL-MOT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polski, o treści zgodnej z Regulaminem.

V Reklamacje dotyczące towarów

5.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny.

5.2 Istotne jest, aby towar nie nosił śladów użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający ma prawo do zmniejszenia wysokości zwrotu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

5.3 Reklamacja złożona w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

5.4 Reklamacja złożona w ciągu 12 – 24 miesięcy od zakupu obliguje konsumenta do udowodnienia, iż wada istniała w momencie zakupu towaru.

5.5 Konsumenci mogą odstąpić od umowy drogą telefoniczną, listownie lub poprzez e-mail.

5.6 Reklamacje mogą być rozpatrywane na dwa sposoby:
1) W ramach rękojmi
2) W ramach gwarancji produktu (2 lata)

5.7 W celu ochrony interesów naszych konsumentów w ramach rękojmi możliwe są następujące sposoby rozwiązania reklamacji:
a) naprawa towaru
b) wymiana towaru
c) obniżenie ceny towaru
d) odstąpienie od umowy (w przypadku wady istotnej)<

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy wypełnić i przesłać drogą telefoniczną, listownie lub poprzez e-mail formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207

5.8 Naprawa i wymiana towaru

Sprzedający może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany towaru, jeśli jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów. Przed dokonaniem wyboru reklamacji należy przeanalizować, które roszczenie niesie za sobą niższe koszty dla Sprzedającego i Kupującego. Istotna jest analiza technicznych możliwości dokonania rękojmi, np. czy towar jest jeszcze produkowany oraz czy są dostępne części zamienne.

W określonych okolicznościach Sklep może nie zgodzić się na propozycję Kupującego. Uzależnione jest to od łatwości i szybkości naprawy/wymiany towaru oraz od tego czy produkt był już w przeszłości reklamowany.

Sprzedający ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
UWAGA! Powyższy zapis nie dotyczy odstąpienia od umowy

W przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego w ciągu 14 dni wyrażana zostaje domniemana zgoda na propozycję Kupującego na rozwiązanie reklamacji.

Termin 14 dni nie jest terminem realizacji reklamacji, a jedynie terminem na jej rozpatrzenie.

Jeśli Sklep nie zgadza się na propozycję Kupującego, konsument może zmienić sposób rozwiązania reklamacji zgodnie z następującym schematem:
- WYBÓR: NAPRAWA → BRAK ZGODY SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO → WNIOSEK O WYMIANĘ
- WYBÓR: WYMIANA → BRAK ZGODY SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO → WNIOSEK O NAPRAWĘ

Jeśli Sprzedający nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady Kupujący może zażądać obniżenia ceny albo – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy. Istotność wady towaru jest określana przez Sklep.

Jeżeli przedmiot był już wymieniony bądź naprawiany Kupujący ma prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

5.10 Obniżenie ceny towaru i odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej

Formularz do wypełnienia w celu odstąpienia od umowy jest do pobrania na stronie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy następuje po uprzednim określeniu przez Sprzedającego istotności zgłoszonej wady.

Obniżenie ceny towaru oraz odstąpienie od umowy może zostać zaakceptowane lub Sprzedający może odmówić spełnienia żądania, jeśli jest w stanie zagwarantować niezwłoczną realizację i brak nadmiernej niedogodności dla Kupującego, np. zbyt długi termin naprawy. W takiej sytuacji Sklep może zaproponować opcję wymiany lub naprawy towaru. Należy przeanalizować, które roszczenie niesie za sobą niższe koszty dla obu stron. Istotna jest analiza technicznych możliwości dokonania rękojmi, np. czy towar jest jeszcze produkowany oraz czy są dostępne części zamienne.

1)
- WYBÓR OBNIŻENIE CENY TOWARU → ZGODA SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO → OBNIŻENIE CENY TOWARU
- WYBÓR OBNIŻENIE CENY TOWARU →BRAK ZGODY SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO → PROPOZYCJA WYMIANY LUB NAPRAWY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO → ZGODA/BRAK ZGODY KUPUJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ

2)
- WYBÓR ODSTĄPIENIE OD UMOWY → ZGODA SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO (UZNANIE ISTOTNOŚCI WADY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO) → ZWROT PIENIĘDZY ZA TOWAR
- WYBÓR ODSTĄPIENIE OD UMOWY → BRAK ZGODY SPRZEDAJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ KUPUJĄCEGO (NIE UZNANIE ISTOTNOŚCI WADY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO) → PROPOZYCJA WYMIANY LUB NAPRAWY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO → ZGODA/BRAK ZGODY KUPUJĄCEGO NA PROPOZYCJĘ

Sprzedający ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
UWAGA! Powyższy zapis nie dotyczy odstąpienia od umowy

W przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego w ciągu 14 dni wyrażana zostaje domniemana zgoda na propozycję Kupującego na rozwiązanie reklamacji.

Jeżeli przedmiot był już wymieniony bądź naprawiany Kupujący ma prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.

Termin 14 dni nie jest terminem realizacji reklamacji, a jedynie terminem na jej rozpatrzenie.

5.11 Zwrot pieniędzy
W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze są zwracane w kwocie równej:
- wielkości poniesionej ceny produktu
- kosztowi wysłania przedmiotu w wysokości najtańszego oferowanego sposobu dostawy przedmiotu (od sklepu do Klienta)<

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu czyli odesłania produktu od Kupującego do Sprzedawcy.

W przypadku obniżenia ceny towaru pieniądze są zwracane w ustalonej wielkości na podane konto bankowe przez Klienta. Zwrot pieniędzy za poniesioną cenę produktu może zostać obniżony, jeśli Kupujący użytkował produkt w sposób niewłaściwy oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

Sprzedawca zwraca pieniądze w formie przelewu bankowego. Przelew za prawidłowo zrealizowany zwrot towaru (wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi i dokumentami) będzie zrealizowany na wskazane konto do 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o akceptacji odstąpienia od umowy.

PACZKI ODESŁANE ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ADRESATA NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

PACZKI NIEODEBRANE
Jeśli Kupujący nie odbierze paczki w regulaminowym terminie i paczka wróci do Sprzedawcy są dwie następujące możliwości:
-Kupujący wpłaca koszt powrotu paczki i kolejnej wysyłki na konto Sprzedawcy . W tym przypadku paczka zostanie wysłana ponownie
- Sprzedawca zwróci samą cenę towaru (nie zawierającą kosztów wysyłki) pomniejszoną o koszt powrotu danej paczki na wskazane przez Kupującego konto.

Jeśli paczka nie została odebrana przez Kupującego nie z jego winy (np. pobyt w szpitalu) to konsument może zostać zwolniony z odpowiedzialności poniesienia kosztów wysyłki.

 

VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1.Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ALL-MOT przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą telefoniczną, listową, bądź poprzez email.

Formularz do wypełnienia w celu odstąpienia od umowy jest do pobrania na stronie: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


6.2 Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wystosuje oświadczenie jedną z dróg wspomnianych wyżej.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ALL-MOT s.c. J.Ostaszewski J.Ostaszewski ul.Korkowa 44 lok.1 04-519 Warszawa.

6.4 Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ALL-MOT świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta

6.5 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

6.6 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

6.7 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7 Sklep Internetowy www.swiatbagaznikow.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

8 Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.swiatbagazniko.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

9 Sklep Internetowy www.swiatbagaznikow.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10 Sklep Internetowy www.swiatbagaznikow.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

11 Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.swiatbagaznikow.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

12 Sklep Internetowy www.swiatbagaznikow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.swiatbagaznikow.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALL-MOT a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  a Klientem, ALL-MOT który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALL-MOT

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.